தமிழ்

1 John 3:13 in Tamil

1 யோவான் 3:13
என் சகோதரரே, உலகம் உங்களைப் பகைத்தால் ஆச்சரியப்படாதிருங்கள்.


1 யோவான் 3:13 in English

en Sakothararae, Ulakam Ungalaip Pakaiththaal Aachchariyappadaathirungal.


Read Full Chapter : 1 John 3