தமிழ்

1 John 3:12 in Tamil

1 யோவான் 3:12
பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனைக் கொலைசெய்த காயீனைப்போலிருக்கவேண்டாம்; அவன் எதினிமித்தம் அவனைக் கொலைசெய்தான்? தன் கிரியைகள் பொல்லாதவைகளும், தன் சகோதரனுடைய கிரியைகள் நீதியுள்ளவைகளுமாயிருந்ததினிமித்தந்தானே.


1 யோவான் 3:12 in English

pollaanganaal Unndaayirunthu Than Sakotharanaik Kolaiseytha Kaayeenaippolirukkavaenndaam; Avan Ethinimiththam Avanaik Kolaiseythaan? Than Kiriyaikal Pollaathavaikalum, Than Sakotharanutaiya Kiriyaikal Neethiyullavaikalumaayirunthathinimiththanthaanae.


Read Full Chapter : 1 John 3