தமிழ்

1 John 3:21 in Tamil

1 யோவான் 3:21
பிரியமானவர்களே, நம்முடைய இருதயம் நம்மைக் குற்றவாளிகளென்று தீர்க்காதிருந்தால், நாம் தேவனிடத்தில் தைரியங்கொண்டிருந்து,


1 யோவான் 3:21 in English

piriyamaanavarkalae, Nammutaiya Iruthayam Nammaik Kuttavaalikalentu Theerkkaathirunthaal, Naam Thaevanidaththil Thairiyangaொnntirunthu,


Read Full Chapter : 1 John 3