தமிழ்

2 Corinthians 1:12 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 1:12
மாம்சத்திற்கேற்ற ஞானத்தோடே நடவாமல், தேவனுடைய கிருபையினால் நாங்கள் உலகத்திலேயும், விசேஷமாக உங்களிடத்திலேயும், கபடமில்லாமல் திவ்விய உண்மையோடே நடந்தோமென்று, எங்கள் மனது எங்களுக்குச் சொல்லுஞ்சாட்சியே எங்கள் புகழ்ச்சியாயிருக்கிறது.

2 Corinthians 1:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you-ward.

American Standard Version (ASV)

For our glorifying is this, the testimony of our conscience, that in holiness and sincerity of God, not in fleshly wisdom but in the grace of God, we behaved ourselves in the world, and more abundantly to you-ward.

Bible in Basic English (BBE)

For our glory is in this, in the knowledge which we have that our way of life in the world, and most of all in relation to you, has been holy and true in the eyes of God; not in the wisdom of the flesh, but in the grace of God.

Darby English Bible (DBY)

For our boasting is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and sincerity before God, (not in fleshly wisdom but in God’s grace,) we have had our conversation in the world, and more abundantly towards you.

World English Bible (WEB)

For our boasting is this: the testimony of our conscience, that in holiness and sincerity of God, not in fleshly wisdom but in the grace of God we behaved ourselves in the world, and more abundantly toward you.

Young’s Literal Translation (YLT)

For our glorying is this: the testimony of our conscience, that in simplicity and sincerity of God, not in fleshly wisdom, but in the grace of God, we did conduct ourselves in the world, and more abundantly toward you;

2 கொரிந்தியர் 1:12 in English

maamsaththirkaetta Njaanaththotae Nadavaamal, Thaevanutaiya Kirupaiyinaal Naangal Ulakaththilaeyum, Viseshamaaka Ungalidaththilaeyum, Kapadamillaamal Thivviya Unnmaiyotae Nadanthomentu, Engal Manathu Engalukkuch Sollunjaatchiyae Engal Pukalchchiyaayirukkirathu.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 1