தமிழ்

2 Corinthians 1:10 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 1:10
அப்படிப்பட்ட மரணத்தினின்றும் அவர் எங்களைத் தப்புவித்தார், இப்பொழுதும் தப்புவிக்கிறார், இன்னும் தப்புவிப்பார் என்று அவரை நம்பியிருக்கிறோம்.


2 கொரிந்தியர் 1:10 in English

appatippatta Maranaththinintum Avar Engalaith Thappuviththaar, Ippoluthum Thappuvikkiraar, Innum Thappuvippaar Entu Avarai Nampiyirukkirom.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 1