தமிழ்

2 Corinthians 1:19 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 1:19
என்னாலும், சில்வானுவினாலும், தீமோத்தேயுவினாலும், உங்களுக்குள்ளே பிரசங்கிக்கப்பட்ட தேவகுமாரனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவும் ஆம் என்றும் அல்ல என்றும் இராமல், ஆம் என்றே இருக்கிறார்.

2 Corinthians 1:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea.

American Standard Version (ASV)

For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, `even’ by me and Silvanus and Timothy, was not yea and nay, but in him is yea.

Bible in Basic English (BBE)

For the Son of God, Jesus Christ, whom we were preaching among you, even I and Silvanus and Timothy, was not Yes and No, but in him is Yes.

Darby English Bible (DBY)

For the Son of God, Jesus Christ, he who has been preached by us among you (by me and Silvanus and Timotheus), did not become yea and nay, but yea *is* in him.

World English Bible (WEB)

For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me, Silvanus, and Timothy, was not “Yes and no,” but in him is “Yes.”

Young’s Literal Translation (YLT)

for the Son of God, Jesus Christ, among you through us having been preached — through me and Silvanus and Timotheus — did not become Yes and No, but in him it hath become Yes;

2 கொரிந்தியர் 1:19 in English

ennaalum, Silvaanuvinaalum, Theemoththaeyuvinaalum, Ungalukkullae Pirasangikkappatta Thaevakumaaranaakiya Yesukiristhuvum Aam Entum Alla Entum Iraamal, Aam Ente Irukkiraar.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 1