தமிழ்

John 3:16 in Tamil

யோவான் 3:16
தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்.


யோவான் 3:16 in English

thaevan, Thammutaiya Oraepaeraana Kumaaranai Visuvaasikkiravan Evano Avan Kettuppokaamal Niththiyajeevanai Ataiyumpatikku, Avaraith Thantharuli, Ivvalavaay Ulakaththil Anpukoornthaar.


Read Full Chapter : John 3