தமிழ்

John 3:18 in Tamil

யோவான் 3:18
அவரை விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படான்; விசுவாசியாதவனோ தேவனுடைய ஒரேபேறான குமாரனுடைய நாமத்தில் விசுவாசமுள்ளவனாயிராதபடியினால், அவன் ஆக்கினைத்தீர்ப்புக்குட்பட்டாயிற்று.

John 3:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.

American Standard Version (ASV)

He that believeth on him is not judged: he that believeth not hath been judged already, because he hath not believed on the name of the only begotten Son of God.

Bible in Basic English (BBE)

The man who has faith in him does not come up to be judged; but he who has no faith in him has been judged even now, because he has no faith in the name of the only Son of God.

Darby English Bible (DBY)

He that believes on him is not judged: but he that believes not has been already judged, because he has not believed on the name of the only-begotten Son of God.

World English Bible (WEB)

He who believes in him is not judged. He who doesn’t believe has been judged already, because he has not believed in the name of the one and only Son of God.

Young’s Literal Translation (YLT)

he who is believing in him is not judged, but he who is not believing hath been judged already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.

யோவான் 3:18 in English

avarai Visuvaasikkiravan Aakkinaikkullaakath Theerkkappadaan; Visuvaasiyaathavano Thaevanutaiya Oraepaeraana Kumaaranutaiya Naamaththil Visuvaasamullavanaayiraathapatiyinaal, Avan Aakkinaiththeerppukkutpattayittu.


Read Full Chapter : John 3