தமிழ்

John 3:36 in Tamil

யோவான் 3:36
குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் நித்தியஜீவனை உடையவனாயிருக்கிறான்; குமாரனை விசுவாசியாதவனோ ஜீவனைக் காண்பதில்லை, தேவனுடைய கோபம் அவன்மேல் நிலைநிற்கும் என்றான்.

John 3:36 in Other Translations

King James Version (KJV)

He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.

American Standard Version (ASV)

He that believeth on the Son hath eternal life; but he that obeyeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him.

Bible in Basic English (BBE)

He who has faith in the Son has eternal life; but he who has not faith in the Son will not see life; God’s wrath is resting on him.

Darby English Bible (DBY)

He that believes on the Son has life eternal, and he that is not subject to the Son shall not see life, but the wrath of God abides upon him.

World English Bible (WEB)

One who believes in the Son has eternal life, but one who disobeys{The same word can be translated “disobeys” or “disbelieves” in this context.} the Son won’t see life, but the wrath of God remains on him.”

Young’s Literal Translation (YLT)

he who is believing in the Son, hath life age-during; and he who is not believing the Son, shall not see life, but the wrath of God doth remain upon him.’

யோவான் 3:36 in English

kumaaranidaththil Visuvaasamaayirukkiravan Niththiyajeevanai Utaiyavanaayirukkiraan; Kumaaranai Visuvaasiyaathavano Jeevanaik Kaannpathillai, Thaevanutaiya Kopam Avanmael Nilainirkum Entan.


Read Full Chapter : John 3