தமிழ்

Titus 3:4 in Tamil

தீத்து 3:4
நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுடைய தயையும் மனுஷர்மேலுள்ள அன்பும் பிரசன்னமானபோது,


தீத்து 3:4 in English

nammutaiya Iratchakaraakiya Thaevanutaiya Thayaiyum Manusharmaelulla Anpum Pirasannamaanapothu,


Read Full Chapter : Titus 3