தமிழ்

John 1:29 in Tamil

யோவான் 1:29
மறுநாளிலே யோவான் இயேசுவைத் தன்னிடத்தில் வரக்கண்டு: இதோ, உலகத்தின் பாவத்தைச் சுமந்துதீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி.


யோவான் 1:29 in English

marunaalilae Yovaan Yesuvaith Thannidaththil Varakkanndu: Itho, Ulakaththin Paavaththaich Sumanthutheerkkira Thaeva Aattukkutti.


Read Full Chapter : John 1