தமிழ்

John 1:25 in Tamil

யோவான் 1:25
அவர்கள் அவனை நோக்கி: நீர் கிறிஸ்துவுமல்ல, எலியாவுமல்ல, தீர்க்கதரிசியானவருமல்லவென்றால், ஏன் ஞானஸ்நானங் கொடுக்கிறீர் என்று கேட்டார்கள்.

John 1:25 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they asked him, and said unto him, Why baptizest thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that prophet?

American Standard Version (ASV)

And they asked him, and said unto him, Why then baptizest thou, if thou art not the Christ, neither Elijah, neither the prophet?

Bible in Basic English (BBE)

And they put this question to him, saying, Why then are you giving baptism if you are not the Christ, or Elijah, or the prophet?

Darby English Bible (DBY)

And they asked him and said to him, Why baptisest thou then, if thou art not the Christ, nor Elias, nor the prophet?

World English Bible (WEB)

They asked him, “Why then do you baptize, if you are not the Christ, nor Elijah, nor the Prophet?”

Young’s Literal Translation (YLT)

and they questioned him and said to him, `Why, then, dost thou baptize, if thou art not the Christ, nor Elijah, nor the prophet?’

யோவான் 1:25 in English

avarkal Avanai Nnokki: Neer Kiristhuvumalla, Eliyaavumalla, Theerkkatharisiyaanavarumallavental, Aen Njaanasnaanang Kodukkireer Entu Kaettarkal.


Read Full Chapter : John 1