தமிழ்

John 1:42 in Tamil

யோவான் 1:42
பின்பு, அவனை இயேசுவினிடத்தில் கூட்டிக்கொண்டுவந்தான். இயேசு அவனைப் பார்த்து: நீ யோனாவின் மகனாகிய சீமோன், நீ கேபா என்னப்படுவாய் என்றார்; கேபா என்பதற்குப் பேதுரு என்று அர்த்தமாம்.

John 1:42 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jona: thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, A stone.

American Standard Version (ASV)

He brought him unto Jesus. Jesus looked upon him, and said, Thou art Simon the son of John: thou shalt be called Cephas (which is by interpretation, Peter).

Bible in Basic English (BBE)

And he took him to Jesus. Looking at him fixedly Jesus said, You are Simon, the son of John; your name will be Cephas (which is to say, Peter).

Darby English Bible (DBY)

And he led him to Jesus. Jesus looking at him said, Thou art Simon, the son of Jonas; thou shalt be called Cephas (which interpreted is stone).

World English Bible (WEB)

He brought him to Jesus. Jesus looked at him, and said, “You are Simon the son of Jonah. You shall be called Cephas” (which is by interpretation, Peter).

Young’s Literal Translation (YLT)

and he brought him unto Jesus: and having looked upon him, Jesus saith, `Thou art Simon, the son of Jonas, thou shalt be called Cephas,’ (which is interpreted, A rock.)

யோவான் 1:42 in English

pinpu, Avanai Yesuvinidaththil Koottikkonnduvanthaan. Yesu Avanaip Paarththu: Nee Yonaavin Makanaakiya Seemon, Nee Kaepaa Ennappaduvaay Entar; Kaepaa Enpatharkup Paethuru Entu Arththamaam.


Read Full Chapter : John 1