தமிழ்

1 Corinthians 15:3 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:3
நான் அடைந்ததும் உங்களுக்குப் பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால், கிறிஸ்துவானவர் வேதவாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்து,


1 கொரிந்தியர் 15:3 in English

naan Atainthathum Ungalukkup Pirathaanamaaka Oppuviththathum Ennavental, Kiristhuvaanavar Vaethavaakkiyangalinpati Namathu Paavangalukkaaka Mariththu,


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15