தமிழ்

Hebrews 10:11 in Tamil

எபிரெயர் 10:11
அன்றியும், எந்த ஆசாரியனும் நாடோறும் ஆராதனை செய்கிறவனாயும், பாவங்களை ஒருக்காலும் நிவிர்த்திசெய்யக்கூடாத ஒரேவித பலிகளை அநேகந்தரம் செலுத்திவருகிறவனாயும் நிற்பான்.


எபிரெயர் 10:11 in English

antiyum, Entha Aasaariyanum Naatoorum Aaraathanai Seykiravanaayum, Paavangalai Orukkaalum Nivirththiseyyakkoodaatha Oraevitha Palikalai Anaekantharam Seluththivarukiravanaayum Nirpaan.


Read Full Chapter : Hebrews 10