தமிழ்

1 Peter 3:18 in Tamil

1 பேதுரு 3:18
ஏனெனில், கிறிஸ்துவும் நம்மைத் தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி அநீதியுள்ளவர்களுக்குப் பதிலாக நீதியுள்ளவராய்ப் பாவங்களினிமித்தம் ஒருதரம் பாடுபட்டார்; அவர் மாம்சத்திலே கொலையுண்டு, ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார்.


1 பேதுரு 3:18 in English

aenenil, Kiristhuvum Nammaith Thaevanidaththil Serkkumpati Aneethiyullavarkalukkup Pathilaaka Neethiyullavaraayp Paavangalinimiththam Orutharam Paadupattar; Avar Maamsaththilae Kolaiyunndu, Aaviyilae Uyirppikkappattar.


Read Full Chapter : 1 Peter 3