தமிழ்

Daniel 9:26 in Tamil

தானியேல் 9:26
அந்த அறுபத்திரண்டு வாரங்களுக்குப் பின்பு மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார்; ஆனாலும் தமக்காக அல்ல; நகரத்தையும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்துப்போடுவார்கள்; அதின்முடிவு ஜலப்பிரவாகம்போல இருக்கும்; முடிவுபரியந்தம் யுத்தமும் நாசமும் உண்டாக நியமிக்கப்பட்டது.

Daniel 9:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined.

American Standard Version (ASV)

And after the threescore and two weeks shall the anointed one be cut off, and shall have nothing: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof shall be with a flood, and even unto the end shall be war; desolations are determined.

Bible in Basic English (BBE)

And at the end of the times, even after the sixty-two weeks, one on whom the holy oil has been put will be cut off and have no …; and the town and the holy place will be made waste together with a prince; and the end will come with an overflowing of waters, and even to the end there will be war; the making waste which has been fixed.

Darby English Bible (DBY)

And after the sixty-two weeks shall Messiah be cut off, and shall have nothing; and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof shall be with an overflow, and unto the end, war, — the desolations determined.

World English Bible (WEB)

After the sixty-two weeks the Anointed One{“Anointed One” can also be translated “Messiah” (same as “Christ”).} shall be cut off, and shall have nothing: and the people of the prince who shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the end of it shall be with a flood, and even to the end shall be war; desolations are determined.

Young’s Literal Translation (YLT)

And after the sixty and two weeks, cut off is Messiah, and the city and the holy place are not his, the Leader who hath come doth destroy the people; and its end `is’ with a flood, and till the end `is’ war, determined `are’ desolations.

தானியேல் 9:26 in English

antha Arupaththiranndu Vaarangalukkup Pinpu Maesiyaa Sangarikkappaduvaar; Aanaalum Thamakkaaka Alla; Nakaraththaiyum Parisuththa Sthalaththaiyum Varappokira Pirapuvin Janangal Aliththuppoduvaarkal; Athinmutivu Jalappiravaakampola Irukkum; Mutivupariyantham Yuththamum Naasamum Unndaaka Niyamikkappattathu.


Read Full Chapter : Daniel 9