தமிழ்

Daniel 9:7 in Tamil

தானியேல் 9:7
ஆண்டவரே, நீதி உமக்கே உரியது; உமக்கு விரோதமாகச் செய்த துரோகத்தினிமித்தம் உம்மாலே சமீபமும் தூரமுமான எல்லா தேசங்களிலும் துரத்தப்பட்டிருக்கிற யூதமனுஷரும் எருசலேமின் குடிகளும் சகல இஸ்ரவேலருமாகிய நாங்கள் இந்நாளில் இருக்கிறபடியே, வெட்கம் எங்களுக்கே உரியது.


தானியேல் 9:7 in English

aanndavarae, Neethi Umakkae Uriyathu; Umakku Virothamaakach Seytha Thurokaththinimiththam Ummaalae Sameepamum Thooramumaana Ellaa Thaesangalilum Thuraththappattirukkira Yoothamanusharum Erusalaemin Kutikalum Sakala Isravaelarumaakiya Naangal Innaalil Irukkirapatiyae, Vetkam Engalukkae Uriyathu.


Read Full Chapter : Daniel 9