தமிழ்

Nehemiah 9:33 in Tamil

நெகேமியா 9:33
எங்களுக்கு நேரிடப்பண்ணின எல்லாவற்றிலும் நீர் நீதியுள்ளவர்; நீர் உண்மையாய் நடப்பித்தீர்; நாங்களோ ஆகாமியம் பண்ணினோம்.


நெகேமியா 9:33 in English

engalukku Naeridappannnnina Ellaavattilum Neer Neethiyullavar; Neer Unnmaiyaay Nadappiththeer; Naangalo Aakaamiyam Pannnninom.


Read Full Chapter : Nehemiah 9