தமிழ்

Genesis 18:25 in Tamil

ஆதியாகமம் 18:25
துன்மார்க்கனோடே நீதிமானையும் சங்கரிப்பது உமக்குத் தூரமாயிருப்பதாக; நீதிமானையும் துன்மார்க்கனையும் சமமாய் நடப்பிப்பது உமக்குத்தூரமாயிருப்பதாக; சர்வலோக நியாயாதிபதி நீதிசெய்யாதிருப்பாரோ என்றான்.


ஆதியாகமம் 18:25 in English

thunmaarkkanotae Neethimaanaiyum Sangarippathu Umakkuth Thooramaayiruppathaaka; Neethimaanaiyum Thunmaarkkanaiyum Samamaay Nadappippathu Umakkuththooramaayiruppathaaka; Sarvaloka Niyaayaathipathi Neethiseyyaathiruppaaro Entan.


Read Full Chapter : Genesis 18