தமிழ்

Malachi 3:18 in Tamil

மல்கியா 3:18
அப்பொழுது நீங்கள் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும், தேவனுக்கும் ஊழியஞ்செய்கிறவனுக்கும் அவருக்கு ஊழியஞ்செய்யாதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தைத் திரும்பவும் காண்பீர்கள்.


மல்கியா 3:18 in English

appoluthu Neengal Neethimaanukkum Thunmaarkkanukkum, Thaevanukkum Ooliyanjaெykiravanukkum Avarukku Ooliyanjaெyyaathavanukkum Irukkira Viththiyaasaththaith Thirumpavum Kaannpeerkal.


Read Full Chapter : Malachi 3