தமிழ்

Romans 8:3 in Tamil

ரோமர் 8:3
அதெப்படியெனில், மாம்சத்தினாலே பலவீனமாயிருந்த நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு, தம்முடைய குமாரனைப் பாவமாம்சத்தின் சாயலாகவும், பாவத்தைப் போக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி, மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்த்தார்.

Romans 8:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh:

American Standard Version (ASV)

For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God, sending his own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, condemned sin in the flesh:

Bible in Basic English (BBE)

For what the law was not able to do because it was feeble through the flesh, God, sending his Son in the image of the evil flesh, and as an offering for sin, gave his decision against sin in the flesh:

Darby English Bible (DBY)

For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God, having sent his own Son, in likeness of flesh of sin, and for sin, has condemned sin in the flesh,

World English Bible (WEB)

For what the law couldn’t do, in that it was weak through the flesh, God did, sending his own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, he condemned sin in the flesh;

Young’s Literal Translation (YLT)

for what the law was not able to do, in that it was weak through the flesh, God, His own Son having sent in the likeness of sinful flesh, and for sin, did condemn the sin in the flesh,

ரோமர் 8:3 in English

atheppatiyenil, Maamsaththinaalae Palaveenamaayiruntha Niyaayappiramaanam Seyyakkoodaathathai Thaevanae Seyyumpatikku, Thammutaiya Kumaaranaip Paavamaamsaththin Saayalaakavum, Paavaththaip Pokkum Paliyaakavum Anuppi, Maamsaththilae Paavaththai Aakkinaikkullaakath Theerththaar.


Read Full Chapter : Romans 8