தமிழ்

Romans 8:30 in Tamil

ரோமர் 8:30
எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்துமிருக்கிறார்; எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களாக்கியுமிருக்கிறார்; எவர்களை நீதிமான்களாக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தியுமிருக்கிறார்.


ரோமர் 8:30 in English

evarkalai Munkuriththaaro Avarkalai Alaiththumirukkiraar; Evarkalai Alaiththaaro Avarkalai Neethimaankalaakkiyumirukkiraar; Evarkalai Neethimaankalaakkinaaro Avarkalai Makimaippaduththiyumirukkiraar.


Read Full Chapter : Romans 8