தமிழ்

2 Thessalonians 1:10 in Tamil

2 தெசலோனிக்கேயர் 1:10
அவர்கள் கர்த்தருடைய சந்நிதானத்திலிருந்தும், அவருடைய வல்லமைபொருந்திய மகிமையிலிருந்தும் நீங்கலாகி, நித்திய அழிவாகிய தண்டனையை அடைவார்கள்.


2 தெசலோனிக்கேயர் 1:10 in English

avarkal Karththarutaiya Sannithaanaththilirunthum, Avarutaiya Vallamaiporunthiya Makimaiyilirunthum Neengalaaki, Niththiya Alivaakiya Thanndanaiyai Ataivaarkal.


Read Full Chapter : 2 Thessalonians 1