தமிழ்

Matthew 25:31 in Tamil

மத்தேயு 25:31
அன்றியும் மனுஷகுமாரன் தமது மகிமைபொருந்தினவராய்ச் சகல பரிசுத்த தூதரோடுங்கூட வரும்போது, தமது மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருப்பார்.


மத்தேயு 25:31 in English

antiyum Manushakumaaran Thamathu Makimaiporunthinavaraaych Sakala Parisuththa Thootharodungaூda Varumpothu, Thamathu Makimaiyulla Singaasanaththinmael Veettiruppaar.


Read Full Chapter : Matthew 25