தமிழ்

Matthew 25:11 in Tamil

மத்தேயு 25:11
பின்பு, மற்றக் கன்னிகைகளும் வந்து: ஆண்டவரே, ஆண்டவரே எங்களுக்குத் திறக்கவேண்டும் என்றார்கள்.


மத்தேயு 25:11 in English

pinpu, Mattak Kannikaikalum Vanthu: Aanndavarae, Aanndavarae Engalukkuth Thirakkavaenndum Entarkal.


Read Full Chapter : Matthew 25