தமிழ்

Hebrews 12:16 in Tamil

எபிரெயர் 12:16
ஒருவனும் வேசிக்கள்ளனாகவும், ஒருவேளைப் போஜனத்துக்காகத் தன் சேஷ்டபுத்திரபாகத்தை விற்றுப்போட்ட ஏசாவைப்போலச் சீர்கெட்டவனாகவும் இராதபடிக்கும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள்.


எபிரெயர் 12:16 in English

oruvanum Vaesikkallanaakavum, Oruvaelaip Pojanaththukkaakath Than Seshdapuththirapaakaththai Vittuppotta Aesaavaippolach Seerkettavanaakavum Iraathapatikkum Echcharikkaiyaayirungal.


Read Full Chapter : Hebrews 12