தமிழ்

Revelation 22:15 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:15
நாய்களும், சூனியக்காரரும், விபசாரக்காரரும், கொலைபாதகரும், விக்கிரகாராதனைக்காரரும், பொய்யை விரும்பி அதின்படி செய்கிற யாவரும் புறம்பே இருப்பார்கள்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:15 in English

naaykalum, Sooniyakkaararum, Vipasaarakkaararum, Kolaipaathakarum, Vikkirakaaraathanaikkaararum, Poyyai Virumpi Athinpati Seykira Yaavarum Purampae Iruppaarkal.


Read Full Chapter : Revelation 22