தமிழ்

Revelation 22:14 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:14
ஜீவவிருட்சத்தின்மேல் அதிகாரமுள்ளவர்களாவதற்கும், வாசல்கள் வழியாய் நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்கும் அவருடைய கற்பனைகளின்படி செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:14 in English

jeevavirutchaththinmael Athikaaramullavarkalaavatharkum, Vaasalkal Valiyaay Nakaraththirkul Piravaesippatharkum Avarutaiya Karpanaikalinpati Seykiravarkal Paakkiyavaankal.


Read Full Chapter : Revelation 22