தமிழ்

1 John 3:3 in Tamil

1 யோவான் 3:3
அவர்மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவனெவனும், அவர் சுத்தமுள்ளவராயிருக்கிறதுபோல, தன்னையும் சுத்திகரித்துக்கொள்ளுகிறான்.


1 யோவான் 3:3 in English

avarmael Ippatippatta Nampikkai Vaiththirukkiravanevanum, Avar Suththamullavaraayirukkirathupola, Thannaiyum Suththikariththukkollukiraan.


Read Full Chapter : 1 John 3