தமிழ்

1 John 3:16 in Tamil

1 யோவான் 3:16
அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காகக் கொடுத்ததினாலே அன்பு இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம்; நாமும் சகோதரருக்காக ஜீவனைக்கொடுக்கக் கடனாளிகளாயிருக்கிறோம்.


1 யோவான் 3:16 in English

avar Thammutaiya Jeevanai Namakkaakak Koduththathinaalae Anpu Innathentu Arinthirukkirom; Naamum Sakothararukkaaka Jeevanaikkodukkak Kadanaalikalaayirukkirom.


Read Full Chapter : 1 John 3