தமிழ்

1 John 3:20 in Tamil

1 யோவான் 3:20
நம்முடைய இருதயமே நம்மைக் குற்றவாளிகளாகத் தீர்க்குமானால், தேவன் நம்முடைய இருதயத்திலும் பெரியவராயிருந்து சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறார்.


1 யோவான் 3:20 in English

nammutaiya Iruthayamae Nammaik Kuttavaalikalaakath Theerkkumaanaal, Thaevan Nammutaiya Iruthayaththilum Periyavaraayirunthu Sakalaththaiyum Arinthirukkiraar.


Read Full Chapter : 1 John 3