தமிழ்

1 John 3:17 in Tamil

1 யோவான் 3:17
ஒருவன் இவ்வுலக ஆஸ்தி உடையவனாயிருந்து, தன் சகோதரனுக்குக் குறைச்சலுண்டென்று கண்டு, தன் இருதயத்தை அவனுக்கு அடைத்துக்கொண்டால், அவனுக்குள் தேவ அன்பு நிலைகொள்ளுகிறதெப்படி?


1 யோவான் 3:17 in English

oruvan Ivvulaka Aasthi Utaiyavanaayirunthu, Than Sakotharanukkuk Kuraichchalunndentu Kanndu, Than Iruthayaththai Avanukku Ataiththukkonndaal, Avanukkul Thaeva Anpu Nilaikollukiratheppati?


Read Full Chapter : 1 John 3