தமிழ்

1 John 5:1 in Tamil

1 யோவான் 5:1
இயேசுவானவரே கிறிஸ்து என்று விசுவாசிக்கிற எவனும் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான்; பிறப்பித்தவரிடத்தில் அன்புகூருகிற எவனும் அவரால் பிறப்பிக்கப்பட்டவனிடத்திலும் அன்புகூருகிறான்.


1 யோவான் 5:1 in English

Yesuvaanavarae Kiristhu Entu Visuvaasikkira Evanum Thaevanaal Piranthirukkiraan; Pirappiththavaridaththil Anpukoorukira Evanum Avaraal Pirappikkappattavanidaththilum Anpukoorukiraan.


Read Full Chapter : 1 John 5