தமிழ்

1 John 2:29 in Tamil

1 யோவான் 2:29
அவர் நீதியுள்ளவராயிருக்கிறாரென்று உங்களுக்குத் தெரிந்திருப்பதினால், நீதியைச் செய்கிறவனெவனும் அவரில் பிறந்தவனென்று அறிந்திருக்கிறீர்கள்.


1 யோவான் 2:29 in English

avar Neethiyullavaraayirukkiraarentu Ungalukkuth Therinthiruppathinaal, Neethiyaich Seykiravanevanum Avaril Piranthavanentu Arinthirukkireerkal.


Read Full Chapter : 1 John 2