தமிழ்

1 John 2:14 in Tamil

1 யோவான் 2:14
பிதாக்களே, ஆதிமுதலிருக்கிறவரை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதினால் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறேன். வாலிபரே, நீங்கள் பலவான்களாயிருக்கிறதினாலும், தேவவசனம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறதினாலும், நீங்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயித்ததினாலும், உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறேன்.


1 யோவான் 2:14 in English

pithaakkalae, Aathimuthalirukkiravarai Neengal Arinthirukkirathinaal Ungalukku Eluthiyirukkiraen. Vaaliparae, Neengal Palavaankalaayirukkirathinaalum, Thaevavasanam Ungalil Nilaiththirukkirathinaalum, Neengal Pollaanganai Jeyiththathinaalum, Ungalukku Eluthiyirukkiraen.


Read Full Chapter : 1 John 2