தமிழ்

Revelation 2:3 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:3
நீ சகித்துக்கொண்டிருக்கிறதையும், பொறுமையாயிருக்கிறதையும், என் நாமத்தினிமித்தம் இளைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டதையும் அறிந்திருக்கிறேன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:3 in English

nee Sakiththukkonntirukkirathaiyum, Porumaiyaayirukkirathaiyum, En Naamaththinimiththam Ilaippataiyaamal Pirayaasappattathaiyum Arinthirukkiraen.


Read Full Chapter : Revelation 2