தமிழ்

Revelation 2:29 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:29
ஆவியானவர் சபைகளுக்குச் சொல்லுகிறதைக் காதுள்ளவன் கேட்கக்கடவன் என்றெழுது.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:29 in English

aaviyaanavar Sapaikalukkuch Sollukirathaik Kaathullavan Kaetkakkadavan Enteluthu.


Read Full Chapter : Revelation 2