தமிழ்

Revelation 2:11 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:11
ஆவியானவர் சபைகளுக்குச் சொல்லுகிறதைக் காதுள்ளவன் கேட்கக்கடவன்; ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் இரண்டாம் மரணத்தினால் சேதப்படுவதில்லை என்றெழுது.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:11 in English

aaviyaanavar Sapaikalukkuch Sollukirathaik Kaathullavan Kaetkakkadavan; Jeyangaொllukiravan Iranndaam Maranaththinaal Sethappaduvathillai Enteluthu.


Read Full Chapter : Revelation 2