தமிழ்

Revelation 2:14 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:14
ஆகிலும், சில காரியங்களைக்குறித்து உன்பேரில் எனக்குக் குறை உண்டு; விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்தவைகளைப் புசிப்பதற்கும் வேசித்தனம்பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான இடறலை இஸ்ரவேல் புத்திரர்முன்பாகப் போடும்படி பாலாக் என்பவனுக்குப் போதனை செய்த பிலேயாமுடைய போதகத்தைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்கள் உன்னிடத்திலுண்டு.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:14 in English

aakilum, Sila Kaariyangalaikkuriththu Unpaeril Enakkuk Kurai Unndu; Vikkirakangalukkup Pataiththavaikalaip Pusippatharkum Vaesiththanampannnuvatharkum Aethuvaana Idaralai Isravael Puththirarmunpaakap Podumpati Paalaak Enpavanukkup Pothanai Seytha Pilaeyaamutaiya Pothakaththaik Kaikkollukiravarkal Unnidaththilunndu.


Read Full Chapter : Revelation 2