தமிழ்

1 Corinthians 6:13 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 6:13
வயிற்றுக்குப் போஜனமும் போஜனத்துக்கு வயிறும் ஏற்கும்; ஆனாலும் தேவன் இதையும் அதையும் அழியப்பண்ணுவார். சரீரமோ வேசித்தனத்திற்கல்ல, கர்த்தருக்கே உரியது; கர்த்தரும் சரீரத்திற்கு உரியவர்.


1 கொரிந்தியர் 6:13 in English

vayittukkup Pojanamum Pojanaththukku Vayirum Aerkum; Aanaalum Thaevan Ithaiyum Athaiyum Aliyappannnuvaar. Sareeramo Vaesiththanaththirkalla, Karththarukkae Uriyathu; Karththarum Sareeraththirku Uriyavar.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 6