தமிழ்

Revelation 2:22 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:22
இதோ, நான் அவளைக் கட்டில்கிடையாக்கி, அவளுடனே விபசாரஞ்செய்தவர்கள் தங்களுடைய கிரியைகளைவிட்டு மனந்திரும்பாவிட்டால் அவர்களையும் மிகுந்த உபத்திரவத்திலே தள்ளி,


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:22 in English

itho, Naan Avalaik Kattilkitaiyaakki, Avaludanae Vipasaaranjaெythavarkal Thangalutaiya Kiriyaikalaivittu Mananthirumpaavittal Avarkalaiyum Mikuntha Upaththiravaththilae Thalli,


Read Full Chapter : Revelation 2