தமிழ்

Ezekiel 18:30 in Tamil

எசேக்கியேல் 18:30
ஆகையால் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, நான் உங்களில் அவனவனை அவனவன் வழிகளுக்குத் தக்கதாக நியாயந்தீர்ப்பேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்; நீங்கள் மனந்திரும்புங்கள், உங்களுடைய எல்லா மீறுதல்களையும் விட்டுத் திரும்புங்கள்; அப்பொழுது அக்கிரமம் உங்கள் கேட்டுக்குக் காரணமாயிருப்பதில்லை.


எசேக்கியேல் 18:30 in English

aakaiyaal Isravael Vamsaththaarae, Naan Ungalil Avanavanai Avanavan Valikalukkuth Thakkathaaka Niyaayantheerppaen Entu Karththaraakiya Aanndavar Sollukiraar; Neengal Mananthirumpungal, Ungalutaiya Ellaa Meeruthalkalaiyum Vittuth Thirumpungal; Appoluthu Akkiramam Ungal Kaettukkuk Kaaranamaayiruppathillai.


Read Full Chapter : Ezekiel 18