தமிழ்

Galatians 6:4 in Tamil

கலாத்தியர் 6:4
அவனவன் தன்தன் சுயகிரியையைச் சோதித்துப்பார்க்கக்கடவன்; அப்பொழுது மற்றவனைப் பார்க்கும்போதல்ல, தன்னையே பார்க்கும்போது மேன்மைபாராட்ட அவனுக்கு இடமுண்டாகும்.


கலாத்தியர் 6:4 in English

avanavan Thanthan Suyakiriyaiyaich Sothiththuppaarkkakkadavan; Appoluthu Mattavanaip Paarkkumpothalla, Thannaiyae Paarkkumpothu Maenmaipaaraatta Avanukku Idamunndaakum.


Read Full Chapter : Galatians 6