தமிழ்

Galatians 6:15 in Tamil

கலாத்தியர் 6:15
கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் விருத்தசேதனமும் ஒன்றுமில்லை, விருத்தசேதனமில்லாமையும் ஒன்றுமில்லை; புது சிருஷ்டியே காரியம்.


கலாத்தியர் 6:15 in English

kiristhu Yesuvukkul Viruththasethanamum Ontumillai, Viruththasethanamillaamaiyum Ontumillai; Puthu Sirushtiyae Kaariyam.


Read Full Chapter : Galatians 6