தமிழ்

Galatians 6:16 in Tamil

கலாத்தியர் 6:16
இந்தப் பிரமாணத்தின்படி நடந்துவருகிறவர்கள் எவர்களோ, அவர்களுக்கும், தேவனுடைய இஸ்ரவேலருக்கும், சமாதானமும் இரக்கமும் உண்டாயிருப்பதாக.


கலாத்தியர் 6:16 in English

inthap Piramaanaththinpati Nadanthuvarukiravarkal Evarkalo, Avarkalukkum, Thaevanutaiya Isravaelarukkum, Samaathaanamum Irakkamum Unndaayiruppathaaka.


Read Full Chapter : Galatians 6