தமிழ்

Galatians 6:1 in Tamil

கலாத்தியர் 6:1
சகோதரரே, ஒருவன் யாதொரு குற்றத்தில் அகப்பட்டால், ஆவிக்குரியவர்களாகிய நீங்கள் சாந்தமுள்ள ஆவியோடே அப்படிப்பட்டவனைச் சீர்பொருந்தப்பண்ணுங்கள்; நீயும் சோதிக்கப்படாதபடிக்கு உன்னைக்குறித்து எச்சரிக்கையாயிரு.


கலாத்தியர் 6:1 in English

sakothararae, Oruvan Yaathoru Kuttaththil Akappattal, Aavikkuriyavarkalaakiya Neengal Saanthamulla Aaviyotae Appatippattavanaich Seerporunthappannnungal; Neeyum Sothikkappadaathapatikku Unnaikkuriththu Echcharikkaiyaayiru.


Read Full Chapter : Galatians 6