தமிழ்

1 John 5:16 in Tamil

1 யோவான் 5:16
மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவத்தைத் தன் சகோதரன் செய்ய ஒருவன் கண்டால், அவன் வேண்டுதல்செய்யக்கடவன், அப்பொழுது அவனுக்கு ஜீவனைக் கொடுப்பார்; யாருக்கென்றால், மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவத்தைச் செய்தவர்களுக்கே; மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவமுண்டு, அதைக்குறித்து வேண்டுதல்செய்ய நான் சொல்லேன்.


1 யோவான் 5:16 in English

maranaththukku Aethuvallaatha Paavaththaith Than Sakotharan Seyya Oruvan Kanndaal, Avan Vaennduthalseyyakkadavan, Appoluthu Avanukku Jeevanaik Koduppaar; Yaarukkental, Maranaththukku Aethuvallaatha Paavaththaich Seythavarkalukkae; Maranaththukku Aethuvaana Paavamunndu, Athaikkuriththu Vaennduthalseyya Naan Sollaen.


Read Full Chapter : 1 John 5