தமிழ்

Galatians 6:9 in Tamil

கலாத்தியர் 6:9
நன்மைசெய்கிறதில் சோர்ந்துபோகாமல் இருப்போமாக; நாம் தளர்ந்துபோகாதிருந்தால் ஏற்றகாலத்தில் அறுப்போம்.


கலாத்தியர் 6:9 in English

nanmaiseykirathil Sornthupokaamal Iruppomaaka; Naam Thalarnthupokaathirunthaal Aettakaalaththil Aruppom.


Read Full Chapter : Galatians 6