தமிழ்

2 Corinthians 4:1 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 4:1
இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்களாகிய நாங்கள் இரக்கம் பெற்றிருப்பதால் சோர்ந்துபோகிறதில்லை.


2 கொரிந்தியர் 4:1 in English

ippatippatta Ooliyaththai Utaiyavarkalaakiya Naangal Irakkam Pettiruppathaal Sornthupokirathillai.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 4